fbpx
+38 096 961 51 55 (тільки для Києва) mail@jurist-blog.com.ua

fors-major-atoКонституція України гарантує кожному право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Контроль та нагляд з боку держави за діяльністю господарюючих суб’єктів, за дотриманням ними норм і приписів законодавства є одним з важливих заходів у реалізації завдань та функцій держави.

Основною метою, з якою здійснюється контроль та нагляд з боку держави за господарською діяльністю, є захист життя і здоров’я людини, навколишнього природного середовища.

При чому, тим контроль ефективніше досягає своєї мети, чим досконаліший, прозоріший та зрозуміліший для всіх порядок його здійснення.

У попердній публікації ми вже освітлювали питання доступу посадових осіб податкової служби для проведення перевірок.

Тривалий час існування України як самостійної держави був відсутній єдиний законодавчий акт, який би системно регулював порядок проведення перевірок та визначав відповідні уніфіковані процедури.

Слід віддати належне, зазначивши, що найпершим кроком у реформуванні системи державного контролю та нагляду стало те, що законодавець статтею 19 Господарського кодексу України передбачив – органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами.

Тим самим Господарський кодекс України окреслив правову площину, у якій можуть бути визначені контролюючі органи та їх повноваження.

Наступним кроком стало прийняття 5 квітня 2007 року Верховною Радою Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», який визначає правові та організаційні засади здійснення державного нагляду (контролю).

Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю) у господарській діяльності:

  • Заходи здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  • Органи державного нагляду та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.
  • Плановий чи позаплановий захід повинен здійснюватися у присутності керівника або його заступника, чи уповноваженої особи суб’єкта господарювання.
  • Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності).

Планові та позапланові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)  

Планові заходи здійснюються за умови письмового повідомлення суб’єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. Суб’єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку   здійснення   планового   заходу   не
допускається.

Проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених статтею 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», забороняється.

Підставами для здійснення позапланових заходів є:

  • подання суб’єктом   господарювання   письмової   заяви   до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
  • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах   обов’язкової   звітності,     поданих     суб’єктом господарювання;
  • перевірка виконання   суб’єктом   господарювання   приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо   усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
  • обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється   тільки   за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
  • неподання у   встановлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
  • настання   аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано   з діяльністю суб’єкта господарювання.

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю). Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного документа.

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку   здійснення   позапланового   заходу   не допускається.

Порядок здійснення контрольних заходів

Перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення). Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили вищевказаних документів.

Таким чином завдяки введенню в дію Закону України «Про основні засади держаного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» розпочався якісно новий етап розвитку у сфері державного контролю.

Сповнений демократичних, прогресивних нововведень, Закон забезпечив умови для встановлення прозорої процедури здійснення державного нагляду (контролю), зниження навантаження на суб’єктів господарювання завдяки зменшенню кількості перевірок та строків їх проведення, що в свою чергу повинно забезпечити створення сприятливого бізнес-клімату в Україні.