fbpx

Регистрация благотворительной организацииМаючи у своїй практичній діяльності кейс щодо реєстрації благодійної організації вирішили розповісти про основні питання з цього приводу, зокрема, алгоритм дій при створенні та реєстрації благодійної організації відповідно до законодавства України.

Загальні положення про благодійні організації

Питання створення і функціонування суб’єктів благодійної діяльності врегульовано положеннями Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

Благодійною організацією є юридична особа, в установчих документах якої визначено благодійну діяльність як основну мету її діяльності.

Форми благодійних організацій

Благодійні організації можуть створюватися у формах:

 • благодійного товариства;
 • благодійної установи;
 • благодійного фонду.

Головними ознаками благодійного товариства є:

 • створюється двома і більше засновниками;
 • діє на підставі статуту.

Благодійна установа:

 • засновник передає установі активи, за рахунок яких або за рахунок доходів від такої діяльності досягаються цілі благодійної установи;
 • засновник не може брати участь в управлінні юридичною установою;
 • діє на підставі установчого акта.

Благодійний фонд:

 • управління фондом здійснюється учасниками;
 • учасники не зобов’язані передавати фонду активи для здійснення статутної діяльності;
 • може бути створений одним або більше засновниками.

Сфери благодійної діяльності

Відповідно до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” благодійна діяльність може здійснюватися виключно у сферах, визначених зазначеним Законом.

Такими сферами є:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука і наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Порядок створення благодійної організації

Будь-яка благодійна організація має набути статус юридичної особи, у зв’язку з чим мають бути вжиті заходи, пов’язані із її державною реєстрацією.

Рішення про створення благодійної організації

Перш за все має бути прийняте рішення засновниками (засновником) про створення благодійної організації. Вказане рішення затверджується Установчими зборами засновників або самим засновником, про що складається відповідний протокол.

Установчі документи благодійної організації

Установчими документами благодійних організацій є:

 • статут – у благодійних товариств та благодійних фондів;
 • установчий акт – у благодійних установ.

Установчими зборами засновників (засновником) вирішуються основні питання діяльності благодійної організації (організаційно-правова форма, мета і цілі діяльності, склад та компетенція органів управління, джерела доходів, контроль та звітність, підстави та порядок припинення благодійної організації тощо), які зазначаються в статуті благодійної організації (установчому акті).

Враховуючи, що благодійні організації мають статус неприбуткових організацій, відповідно до п. 133.4.1 Податкового кодексу України їх установчі документи повинні:

 • містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Статут (установчий акт) затверджується Установчими зборами (засновником), про що складається відповідний протокол.

Державна реєстрація благодійної організації

Наступним кроком є проведення державної реєстрації благодійної організації, як юридичної особи, в порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” ГИПЕР:

Для проведення реєстрації засновники або уповноважена ними особа подають державному реєстратору (за місцем знаходження юридичної особи) перелік документів:

 • заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1). У заяві серед іншого вказуються відомості про органи управління благодійної організації, керівника, кінцевих бенефіціарних власників, відокремлені підрозділи благодійної організації. За бажанням заявника може бути одночасно із реєстраційною карткою подано заяву встановленої форми про включення благодійної організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
 • примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи – протокол Установчих зборів (рішення засновника) про створення благодійної організації;
 • примірник установчих документів благодійної організації – статут або установчий акт.

Засновники або уповноважена ними особа за результатами проведення державної реєстрації юридичної особи можуть отримати виписку з Єдиного державного реєстру якщо в процесі здійснення державної реєстрації було висловлене таке бажання.

Інші дії необхідні для організації функціонування благодійної організації

Для забезпечення повноцінного функціонування благодійної організації крім державної реєстрації мають бути здійснені додаткові заходи.

 1. Відкриття благодійною організацією банківського рахунку в установі банку. Порядок відкриття банківських рахунків регламентовано Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.
 2. Призначення до органів управління (обрання Загальними зборами Правління, Голови Правління, Наглядової ради) з метою організації повноцінної діяльності благодійної організацій.
 3. Внесення благодійної організації в Реєстр неприбуткових організацій та установ з метою звільнення доходів такої організації від сплати податку на прибуток.